Zpět
28
.
7
.
2022
Legal flash

Je jasno: OTE skutečně není správní orgán

Nejvyšší správní soud (NSS) se nedávno zabýval otázkou, jestli OTE, a.s. (operátor trhu) je orgánem veřejné moci vykonávající státní správu nebo je soukromoprávní právnickou osobou.  Povahu OTE posuzoval v kontextu činností, které OTE provádí při ukončení činnosti obchodníka s elektřinou/plynem a přechodu zákazníků do režimu DPI. Podle NSS, OTE při výkonu takových činností autoritativně nerozhoduje o právech a povinnostech ostatních účastníků trhu. Naopak pouze plní povinnosti, které mu ukládá zákon. Na všechny účastníky trhu je podle NSS nahlíženo metodou soukromoprávní regulace bez jakýchkoliv prvků podřízenosti (stát versus jednotlivec). Na základě této argumentace NSS rozhodl (a nutno říct, že podle očekávaní), že OTE není orgánem s veřejnoprávními pravomocemi, ale právnickou osobou soukromého práva. Oznámení ani jiné akty či postup OTE (např. nevyplacení podpory energie z obnovitelných zdrojů) proto nelze napadnout u správního soudu. Stejně tak nebude možné žalovat OTE o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem. V podrobnostech viz rozsudek NSS sp. zn. 6 As 82/2022 dne 15.6.2022.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz