Zpět
24
.
8
.
2021
Legal flash

Neúměrného zkrácení se nelze dovolat u obchodů s akciemi

Nejvyšší soud v jednom ze svých letošních rozhodnutí dospěl k překvapivému závěru, že úprava neúměrného zkrácení nedopadá na obchody s akciemi bez ohledu na to, zda tyto akcie byly přijaty k obchodování na (evropském) regulovaném trhu či nikoliv. Nejvyšší soud se tak zásadně odchýlil od široce zastávaného názoru, že ustanovení vylučující aplikaci neúměrného zkrácení míří pouze na obchody uskutečňované na regulovaném trhu. Soud svou argumentaci opírá o výklad pojmu investičních nástrojů ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pod který mimo jiné spadají akcie a obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě. Závěry Nejvyššího soudu však nelze bez dalšího vztáhnout na obchody s podíly ve společnostech s ručením omezeným, které obecně nebývají vtěleny do cenného papíru.

(27 Cdo 451/2019)

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz