Zpět
6
.
1
.
2022
Legal flash

Pronájem bytu a vyúčtování služeb

Nájemce bytu má právo, aby mu pronajímatel nejpozději do4 měsíců od skončení každého zúčtovacího období doručil vyúčtování služeb.

Pokud tak neučiní, je pronajímatel povinen zaplatitnájemci pokutu ve výši 50 Kč (pokud není stanovena nižší) za každý započatýden, kdy je v prodlení s doručením vyúčtování. To platí i v případě, ževyúčtování služeb vykazuje nedoplatek ze strany nájemce. Nezaplacená pokuta jenavíc úročená úrokem z prodlení ve výši 10,75 % ročně.

Sankce pronajímatele pak nastupuje nejen ve chvíli, kdynájemci nedoručí vyúčtování vůbec, ale také v případě, kdy je doručenévyúčtování chybné.

Povinnost doručit vyúčtování pak nelze splnit jen tím, žepronajímatel nájemci předloží pouhé podklady, na základě, kterých mělo kvyúčtování dojít. Nicméně i nahlédnutí do takových podkladů je pronajímatelpovinen na žádost nájemce umožnit.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz