Zpět
6
.
1
.
2022
Legal flash

Pronájem bytu a vyúčtování služeb

Nájemce bytu má právo, aby mu pronajímatel nejpozději do4 měsíců od skončení každého zúčtovacího období doručil vyúčtování služeb.

Pokud tak neučiní, je pronajímatel povinen zaplatit nájemci pokutu ve výši 50 Kč (pokud není stanovena nižší) za každý započatý den, kdy je v prodlení s doručením vyúčtování. To platí i v případě, že vyúčtování služeb vykazuje nedoplatek ze strany nájemce. Nezaplacená pokuta je navíc úročená úrokem z prodlení ve výši 10,75 % ročně.

Sankce pronajímatele pak nastupuje nejen ve chvíli, kdy nájemci nedoručí vyúčtování vůbec, ale také v případě, kdy je doručené vyúčtování chybné.

Povinnost doručit vyúčtování pak nelze splnit jen tím, že pronajímatel nájemci předloží pouhé podklady, na základě, kterých mělo k vyúčtování dojít. Nicméně i nahlédnutí do takových podkladů je pronajímatel povinen na žádost nájemce umožnit.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz