Zpět
5
.
9
.
2022
Legal flash

Smlouvy mezi trenéry a nezletilými sportovci

V květnu tohoto roku řešil Nejvyšší soud otázku platnosti smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti uzavřené nezletilým sportovcem, ve které se zavazuje svému trenérovi k různým finančním povinnostem (např. podílet se na startovném, vyplatit podíl na sponzoringu atp.). NS se zabýval otázkou, zda nezletilý sportovec disponuje dostatečnou rozumovou a volní vyspělostí (tedy způsobilostí k právnímu jednání), aby sám uzavřel smlouvu o spolupráci při výkonu sportovní činnosti, i když pro něj tato smlouva znamená značné finanční povinnosti. NS konstatoval, že nezletilý sportovec vzhledem ke svému věku a životním zkušenostem nemůže zcela posoudit rozsah plnění, k němuž se zavazuje (nemá dostatečnou představu o výši startovného, sponzoringu atd.). Kritérium rozumové a volní vyspělosti je objektivní, posuzuje se podle průměrného nezletilce stejného věku. Rozumová vyspělost konkrétního jedince a také skutečnost, že se jedná o sportovce, nehraje při posuzování způsobilosti roli. Takto uzavřená smlouva by tedy vzhledem k nedostatku způsobilosti k právnímu jednání byla považována za neplatnou.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2022, sp. zn. 33 Cdo 2726/2021-356)

Autoři: Daniel Pospíšil a Vendula Machalová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz