Zpět
Marta Fišnerová
Partner
+420 226 227 615Marta.Fisnerova@JSK.cz

Marta strávila téměř celou dosavadní kariéru v JŠK. Po studiu na Masarykově univerzitě v Brně a dvouletém působení v pojišťovně Kooperativa začala koncipovat v tehdejší malé advokátní kanceláři Johnson & Kramařík. Spolu s ní pak za dlouhé roky společného fungování rostla z pozice koncipienta až na partnerskou úroveň. Současně se vyvíjelo i její zaměření. Od všeobecné praxe v oblasti obchodního práva se vždy vracela zpět ke smlouvám o dílo a řešení praktických otázek z nich vyplývajících. Z toho vyplynulo i její zaměření na oblast litigací, ale nejen pokud jde o soudní spory nebo arbitráže, ale zejména otázku jejich předcházení, vyjednávání smírných řešení a přípravy argumentace, která by pomáhala dosáhnout klientovi co nejlepších výsledků. 

Martinou specializací a srdeční záležitostí jsou pak zejména spory ze smluv o dílo, vadného plnění a náhrady újem, a to ve všech oblastech průmyslu - od stavebnictví, autoprůmysl a další výrobu, IT, metalurgii, energetiku až po zdravotnictví a farmaceutický průmysl. Ve své praxi pak často řeší i otázky související s nájmy a jejich ukončováním, resp. náhrady újem na přepravovaných zakázkách ze smluv přepravních či zasílatelských. Široké zkušenosti má i z oblasti pojišťovnictví, kde se však také zaměřuje obzvlášť na likvidaci škod z pojištění odpovědnosti, resp. odpovědnosti manažerů – statutárních orgánů i vedoucích zaměstnanců, popřípadě výklad rozsahu pojištění apod.

Spolu se zkušeným sporovým týmem, který v JŠK vede, zastupovala české i zahraniční klienty například ve významných sporech o náhradu újem způsobených v důsledku železničního neštěstí ve Studénce v roce 2008, požáru obchodního centra Palladium, ke kterému došlo bezprostředně po jeho otevření, nároků z vadného plnění na výstavbě Sazka Areny, resp. pomáhala vyjednávat smíry ve stavebních sporech, ve vztahu k řadě nároků na náhradu újmy způsobené statutárním orgánem, popřípadě újmám na zdraví v oblasti zdravotnického práva včetně klinického testování.